Con đến bên Mẹ như đi vào một cuộc hành hương. Bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Ki -tô. Xin Mẹ La Vang, Mẹ La Vang của nước Việt Nam. Cho con cái Mẹ muôn đời bình an.