Phóng sự ảnh:  Linh mục Giuse Huỳnh Đình Hào

 Những công việc chuẩn bị trước Ngày Lễ Kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Nghi thức đặt viên đá xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang