ĐK: Mẹ Maria , hiện ra ở Việt Nam, trong một đêm giáo dân trong cơn lầm than. Mẹ Maria hiện ra chốn rừng sâu, khi đoàn con thiết tha kêu cầu đến Mẹ.

1. Trên tay Mẹ, bồng Chúa  Hài đồng, hai bên Mẹ thiên thần cung kính, Mẹ ban ơn cho các giáo dân, chữa lành bệnh thêm nhiều niềm tin.

2. Con tôn sùng mừng kính danh mẹ, con ca tụng Mẹ đầy ơn Chuá, Mẹ La Vang ơn phúc chứa chan, dẫn đường về con đường bình an.