ĐK: Mẹ La Vang xưa nay chưa từng có ai, chạy đến í cùng Mẹ, mà Mẹ í không nhậm lời.  Chúng í con khấn xin, xin Mẹ La Vang thương ban, hồng phúc  bình an dư tràn , đưa đoàn con tới thiên đàng.

1. Hướng í về La Vang dù con ở nơi mô. Con cũng í nhớ lời Mẹ. Hướng về La Vang, con ca danh Mẹ suốt đời. Mẹ là hiền mẫu của con.

2. Hướng í về La Vang, đoàn con nhớ khi xưa, nơi Mẹ đã hiện ra. Hướng về La Vang, qua bao năm dấu tích còn, đời nào con lại dám quên.