Chúng tôi chọn ngày hôm nay (18/12/2011) làm điểm khởi đầu cho một loạt bài tìm hiểu “TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN” nằm  địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kontum. Mốc thời gian này đánh dấu 40 năm linh mục của cố linh mục Giuse Tổng Đại Diện Nguyễn Thanh Liên (18/12/1971 – 18/12/2011), người được Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo phận Kontum giao trách nhiệm TÌM HIỂU NGUỒN GỐC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN cùng với tôi, linh mục Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 trước Tượng Đài Đức Mẹ. Ngoài ra, năm nay (2011) giáp 40 năm ngày cha  GIUSE PHẠM MINH CÔNG lúc đó (1971)  đã đặt tượng Đức Mẹ Fatima tại mé đường biên của tiền đồn Măng Đen như chúng ta thấy hôm nay.

Chúng tôi đã thu thập tạm đủ bằng ghi âm, fim ảnh và bằng văn bản liên quan đến Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Tuy nhiên, điều làm cho chúng tôi lo lắng bắt đầu trình bày  từ đâu và như thế nào, và nhất là có những cuộc trao đổi mà nội dung có nên chăng cần hay chưa cần công khai phổ biến trên phương tiện truyền thông đại chúng ?

Chúng tôi thiết nghĩ trình bày diễn tiến cách đơn giản là theo lộ trình thời gian như sau:

1 – Hồi Ký về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen của Cha Giuse Phạm Minh Công, nay Chánh xứ Gx. An Khê Gp Kontum viết và tường trình cho Đức Giám Mục vào ngày 03 tháng 07 năm 2011.

2 – Vào ngày 20/05/2008, cuộc trao đổi tìm hiểu với chị Hương hiện cư trú tại thị trấn Măng Đen, người đã phát hiện Tượng Đài như thế nào.

3 – Đức Giám Mục Micae, cha Giuse Nguyễn Thanh Liên Tổng Đại Diện, một số linh mục cùng giáo dân lên thăm Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen vào ngày 28 tháng  12 năm 2006.

4 – Những cảm nghiệm khác nhau về Đức Mẹ Măng Đen của một số người, đặc biệt qua bài viết vào ngày 01/05/2008 của linh mục Phi Khanh Vương Đinh Khởi OFM sau khi đi thăm Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. .

5 – Khung cảnh và niềm tin tôn giáo nơi Đức Mẹ của mọi người, không phân biệt tôn giáo và dân tộc được thể hiện khi họ đến Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen.

6 – Thư và hình của anh Gioan Baotixita Lê Văn Hoàng người tu sửa lại Tượng Đức Mẹ Măng Đen.gởi cho cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên vào ngày 10/02/2011.

7 – Cuộc gặp gỡ vào ngày 30/06/2010 với anh Bằng và chị Hương để xác minh một số vấn đề.

8 –  Một số hình ảnh Thánh Lễ tại Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen (12/12/2011)

9 – Cuộc gặp gỡ với UB huyện Kon Plong về Dự án Qui hoạch Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

10 –Những hồ sơ khác liên quan đến đơn xin phép và thiết kế  xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum

GPKONTUM (18/12/2011) KONTUM