Lạy ơn Đức Mẹ La Vang
Xin nghe con mọn thở than mấy lời.
Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Hai
Muôn vàn thần thánh không ai sánh cùng
Mẹ tuy hiển hách ngàn trùng
Nhưng mà Mẹ cũng đầy lòng thương thay.
Mẹ đã chọn lấy chốn này
Gót chân bước đến còn đầy ơn thiêng.
Người bệnh tật, kẻ ưu phiền
Cầu liền đặng đã xin liền đặng vui.
Dập dìu kẻ tới người lui,
Trong Nam ngoài Bắc mọi người giáo lương.
Ơn phần xác, ơn phần hồn,
Nào ai cầu Mẹ mà không đắt lời.Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời,
Mà Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta.
Cúi xin xuống phước hà sa,
Đoái thương con cái thiết tha khẩn cầu.
Này con quỳ gối cúi đầu,
Trước bàn thờ Mẹ xiết bao ước nguyền.
Xin cho con đặng bình yên,
Giữ gìn ơn thánh vẹn tuyền thủy chung.
Cho con ghét tội hết lòng,
Mến đàng phước đức ra công sửa mình.
Cho con một dạ đinh ninh,
Kính thờ Một Chúa hết lòng thảo ngay.
Nay con dâng tấm lòng này,
Một niềm mến Mẹ từ rày về sau.
Lòng con rày chỉ ước ao,
Chết trong tay Mẹ phước nào lớn hơn.

Lạy xin Mẹ cũng xuống ơn,
Giữ gìn cha mẹ nhà con yên hàn.
Xin cho nước trị dân an,
Nơi nơi nghe tiếng Evan giảng truyền.
Những người sầu não tật nguyền,
Xin cho để đặng bình yên xác hồn.
Muôn vàn xin nhậm lời con,
Lại cho con đặng một ơn riêng này…
Lẽ nào ra khỏi ở đây,
Mà con lại chẳng đầy lòng cậy trông.
Con xin cảm tạ muôn trùng,
Vì con biết Mẹ sẵn lòng với con.
Còn trời đất còn nước non,
Con còn cầu khẩn, Mẹ còn đoái thương.
Nay con từ biệt Thánh Đường,
Thân tuy cách đó dạ thường mến đây.
Chốn này, ngày này, hội này,
Lòng này ghi tạc dám phai đá vàng.
Lạy ơn Đức Mẹ La Vang,
Xin nghe con mọn thở than mấy lời. Amen.

Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích ( J.M. Thích )