Trung tâm Hành hương Mẹ La Vang được sửa chữa và trùng tu ngày càng khang trang, rộng rãi. Công trình Phù điêu các thánh tử đạo và 14 Chặng đàng Thánh Giá phía sau Linh đài Đức Mẹ La Vang vừa được khánh thành. Ngoài ra, sau linh đài Đức Mẹ La Vang còn có tượng Đức Mẹ Sầu Bi.

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá

CHẶNG THỨ I: CHÚA GIÊ-SU BỊ XÉT XỬ

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 01

CHẶNG THỨ II: CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Hình ảnh Phù Điêu các Thánh Tử Đạo Việt Nam và 14 Chặng Đàng Thánh Giá

CHẶNG THỨ III: CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 02

CHẶNG THỨ IV: ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 05

CHẶNG THỨ V: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 06

CHẶNG THỨ VI: BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO CHÚA GIÊ-SU LAU MẶT

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 07

CHẶNG THỨ VII: CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

La Vang - Các thánh tử đạo Việt Nam

BỨC PHÙ ĐIÊU 117 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 09

CHẶNG THỨ VIII: CHÚA GIÊ-SU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIERUSALEM

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 10

CHẶNG THỨ IX: CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 11

CHẶNG THỨ X: QUÂN GIỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊ-SU

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 12

CHẶNG THỨ XI: CHÚA GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 13

CHẶNG THỨ XII: CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 14

CHẶNG THỨ XIII: HẠ XÁC CHÚA GIÊ-SU XUỐNG KHỎI THÁNH GIÁ

La vang - Phù điêu các thánh tử đạo & 14 chặng đàng thánh giá 15

CHẶNG THỨ XIV: TÁN XÁC CHÚA GIÊ-SU TRONG HUYỆT ĐÁ MỚI