Sau gần một năm học tập và rèn luyện, lớp GLV 2013 coi như hoàn thành chương trình huấn luyện. Để chuẩn bị cho sứ mạng Tông đồ cho năm học mới 2013-2014, Cha Chánh xứ và Xứ đoàn Mân Côi đã đồng ý cho lớp tổ chức cuộc hành hương Đức Mẹ Tà Pao vào Chúa nhật vừa qua, 22/9/2013.

Cuộc hành hương để các anh chị chung lời Tạ ơn Đức Mẹ vì đã đồng hành trong suốt khóa huấn luyện năm qua; dâng sứ mạng Tông đồ cho Mẹ và xin Mẹ tiếp tục đồng hành trong năm học giáo lý mới mà các anh chị sẽ là những GLV chính thức. Nhân tiện cuộc hành hương này, các anh chị cũng được tổ chức du ngoạn Thác Bà (Tánh Linh) để như là một cơ hội giúp hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ trước khi bước vào sứ vụ cao cả của mình.

Fx. Vũ Văn Bang