L ại đây với Mẹ La Vang

A i ai cũng được vô vàn ủi an

V à bao ơn Mẹ trao ban

A n vui sống giữa thế gian dù rằng

N ơi nầy thử thách gian nan

ặp thánh giá vẫn chứa chan an bình