TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU TÀPAO, GP PHAN THIẾT
Ngày 13/02/2013