Mẹ La Vang

Nghìn dặm quan san viếng Mẹ hiền

Nước non tô điểm cảnh thiên nhiên.

Rừng xanh kết tán che thần tích,

Cát trắng chăng thềm vọng dấu thiêng.

Bảo tự chuông ngân chiêu đạo thánh,

Linh kỳ gió cuốn giục hồn chiên.

Thuấn nhuần hoa cỏ ơn Trinh Mẫu

Lưu giữa càn khôn tiếng diệu huyền