La Vang lời con hát mãi, La Vang niềm tin cháy mãi. Lạy Mẹ Maria  lạy thánh mẫu dịu hiền. Này đoàn con đến đây hợp dâng khúc ca ngợi ken. Mẹ đẹp ngời ân phúc rạng chiếu ánh huy hoàng. Vì Thiên Chúa đoái thương khấn chọn Người làm Mẹ Đấng Cứu Đời.

La Vang Mẹ hiện đến giúp tổ tiên trong thời ly loạn. Dấu bước Mẹ hiển linh hằng luôn chan chứa ơn thiêng. Ai kêu cầu Mẹ cứu giúp, ai kiếp đời nhiều long đong, Mẹ thương đoái chở che ủi an mãi luôn phù giúp.

La Vang Mẹ ngự đó giữa đoàn con trong thời lữ hành. Dấu bước người chạm đến vầng tim vang khúc hoan ca. Xin cho đời con Thánh đức, xin cho lòng con bao dung để xây đắp nền văn minh tình thương và sự sống.