Sau Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời do Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện không thường trú của Tòa Thánh, chủ tế. Vào lúc 21 giờ, Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Cộng đoàn hành hương, các tham dự viên Đại Hội Gia Đình Toàn Quốc 2013, Đức Tổng Giám Mục Đại diện Tòa Thánh, và linh mục Thư ký của ngài, sốt sắng tham dự giờ chầu.

 Giờ chầu Thánh Thể tại Linh Đài Đức Mẹ. 70

Giờ chầu Thánh Thể tại Linh Đài Đức Mẹ sau Thánh Lễ vọng Mẹ Lên Trời

Lời dẫn và ca nguyện do cộng đoàn Emmanuen thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đảm trách, hướng lòng mọi người đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Từ Lời Chúa theo Thánh Luca 10, 25-28, cộng đoàn được nhắc nhắc nhở về lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết, yêu mến người thân cận như chính mình là phương thế để được gia nghiệp Nước Trời: “Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

 Giờ Chầu Thánh Thể bên Mẹ. 71

Giờ Chầu Thánh Thể diễn ra long trọng, sốt sắng.

Cộng đoàn phụng vụ thân thưa, “…Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu thương theo mẫu gương Chúa, hiến mạng sống mình vì người mình yêu.”

Ca nguyện “…trong hình bánh Chúa hiến trao chính mình,…Dâng tiến lên lòng yêu mến chân thành.

 

Giờ Chầu Thánh Thể được kết thúc trong thinh lặng, trang nghiêm và tràn đầy tâm tình yêu mến của cộng đoàn tham dự.

Ban Truyền Thông TGP Huế