Chuẩn bị đoàn rước cho Thánh lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn xác lên trời tại Linh Đài Mẹ La Vang

Linh đài Mẹ La Vang

Dẫn đầu đoàn rước là Thánh Giá – Đèn chầu

Rước Lời Chúa

Đoàn rước đi từ nhà Hành hương đến Linh đài Mẹ La Vang

Giáo dân tham dự thánh lễ trật tự và sốt sắng

Đoàn rước thật long trọng

Đoàn đồng tế với hàng trăm linh mục

Trung Tâm hành hương Đức Mẹ La Vang với sức chứa hàng trăm nghìn người

Linh đài Đức Mẹ La Vang

Rất đông các Giám Mục cũng về tham dự