Giáo dân đang tham dự Thánh Lễ hành hương trong trời mưa, do Cha Đa Minh Nguyễn Mạnh Sơn Gx.Bảo Lộc cử hành Thánh Lễ.

Hinh001
Hinh002
Hinh003
Hinh004
Hinh005
Hinh006
Hinh007
Hinh008
Hinh009
Hinh010
Hinh011
Hinh012
Hinh013