TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU TÀPAO, GP PHAN THIẾT

Thánh Lễ sáng 13/10/2012