TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU TÀPAO, GP PHAN THIẾT

Ngày 13/11/2012