* Phần I: Nhập Lễ và Lời Chúa

* Phần II: Tiếp tục Phụng Vụ Lời Chúa và Bài Giảng của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh