Mẹ La Vang

Lạy ơn Đức Mẹ La Vang
Xin nghe con mọn thở than mấy lời:

Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Hai
Muôn vàn thần thánh không ai sánh cùng.

Mẹ tuy hiển hách ngàn trùng
Nhưng mà Mẹ cũng đầy lòng thương thay.

Mẹ đã chọn lấy chốn nầy
Gót thiêng bước đến còn đầy ơn thiêng.

Người bệnh tật, kẻ ưu phiền
Cầu liền đặng đã, xin liền đặng vui.

Dập dìu kẻ tới người lui
Trong Nam ngoài Bắc mọi người giáo lương

Ơn phần xác, ơn phần hồn
Nào ai cầu Mẹ mà không đắc lời.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời
Mà Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta.

Cúi xin xuống phước hà sa
Đoái thương con cái thiết tha khẩn cầu

Này con quỳ gối cúi đầu
Trước bàn thờ Mẹ xiết bao ước nguyền

Xin cho con đặng bình yên
Giữ gìn ơn thánh vẹn tuyền thủy chung.

Cho con ghét tội hết lòng
Mến đàng phước đức ra công sửa mình

Cho con một dạ đinh ninh
Kính thờ một Chúa hết tình thảo ngay.

Này con dâng tấm lòng này
Một niềm mến Mẹ từ rày về sau.

Lòng con rày chỉ ước ao
Chết trong tay Mẹ phước nào lớn hơn.

Lại xin Mẹ cũng xuống ơn
Giữ gìn cha mẹ nhà con yên hàn.

Xin cho nước trị dân an
Nơi nơi nghe tiếng Evang giảng truyền.

Những người sầu não tật nguyền
Xin cho đều đặn bình yên xác hồn.

Muôn vàn xin nhậm lời con
Lại cho con đặng một ơn riêng nầy…
(Xin ơn gì thì nói)

Lẽ nào ra khỏi nơi đây
Mà con lại chẳng lòng đầy cậy trông.

Con xin cảm tạ muôn trùng
Vì con biết Mẹ sẵn lòng với con.

Còn trời còn nước còn non
Con còn cầu khẩn Mẹ còn đoái thương.

Nay con từ biệt thánh đường
Thân tuy cách đó dạ thường mến đây.

Chốn nầy, ngày nầy, hội nầy
Lòng nầy ghi tạc dám phai đá vàng.

Lạy ơn Đức Mẹ La Vang
Xin nghe con mọn thở than mấy lời.