Viếng Mẹ Kế SáchMẹ Kế Sách

Viếng Mẹ Kế Sách

Vào khỏang đầu tháng 8 năm 2008 , tôi đi cùng mấy đứa em gái của tôi ở bên Pháp…