Thông báo: Hành hương Đức Mẹ Măng Đen 15.9.2014Mẹ Măng Đen

Thông báo: Hành hương Đức Mẹ Măng Đen 15.9.2014

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN 2014 Để ngày đại lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen năm nay được…